Семенченка позбавили офіцерських регалій

Семенченка позбавили офіцерських регалій

Êîìàíäèð áàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî âî âðåìÿ áðèôèíãà â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ, â ïîíåäåëüíèê, 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðñåí Àâàêîâ ïîñåòèëè Äíåïðîïåòðîâñêóþ áîëüíèöó èìåíè Ìå÷íèêîâà, ãäå ïðîõîäÿò êóðñ ëå÷åíèÿ ãåðîè, êîòîðûå âûøëè èç îêðóæåíèÿ ïîä Èëîâàéñêîì.  ýòîò äåíü íà áðèôèíãå â Äíåïðîïåòðîâñêîé ÎÃÀ êîìàíäèð ñïåöáàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî ñíÿë áàëàêëàâó, êîòîðóþ íîñèë ïîñòîÿííî. Ïî ñëîâàì Ñåìåí÷åíêî, îí âûíóæäåí áûë ñêðûâàòü ñâîå ëèöî, òàê êàê îïàñàëñÿ çà ñóäüáó ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â Êðûìó. Ñåìåí÷åíêî îáúÿñíèë ñâîå ðåøåíèå ñíÿòü áàëàêëàâó óâåðåííîñòüþ â ïîáåäå. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî Ñåìåí÷åíêî íàãðàæäåí îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 3-é ñòåïåíè çà ìóæåñòâî è áîåâûå çàñëóãè, ïðîÿâëåííûå ïðè îñâîáîæäåíèè ãîðîäîâ Àðòåìîâñê, Ïîïàñíàÿ, Ëèñè÷àíñê. Ôîòî Äìèòðèÿ Àêèìîâà / ÓÍÈÀÍ

Семена Семенченка позбавили всіх офіцерських звань.

Про це повідомляє у своєму facebook ЄвроМайдан.

«Семен Семенченко позбавлений всіх офіцерських звань — офіційна відповідь Нацгвардії на запит адвоката Черняка О. А.«, — йдеться у повідомленні.

10419628_921631967933141_5466351366775939043_n

Читайте також: У Комінтерновому помітили озброєних бойовиків «ДНР»загрузка...

Читайте також

Коментарі