АТО: Важка артилерія бойовиків — в районі Світлодарська та Горлівки

АТО: Важка артилерія бойовиків — в районі Світлодарська та Горлівки

Âîîðóæåííûå ëþäè â êàìóôëÿæå âîçëå áëîêïîñòà, óêðåïëåííîãî ìåøêàìè è øèíàìè, â Ñëàâÿíñêå (Äîíåöêàÿ îáë.), â ñóááîòó, 12 àïðåëÿ 2014 ã. Â ýòîò äåíü â Ñëàâÿíñêå íåèçâåñòíûå çàõâàòèëè îòäåëåíèå ìèëèöèè è àäìèíçäàíèå ÑÁÓ. Êðîìå òîãî, íà âúåçäå â ãîðîä ïîÿâèëèñü áëîêïîñòû ñ âîîðóæåííûìè ëþäüìè, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò äâèæåíèå òðàíñïîðòà. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

На Донецькому напрямку після короткої паузи НЗФ знову застосували важку артилерію в районі Світлодарська та Горлівки.

Зазначає прес-служба АТО.

Зокрема, бойовики застосували нову тактику ведення артилерійського вогню вздовж лінії фронту.

«Приміром, НЗФ обстріляли наші позиції поблизу с. Лозове зі 152-мм гармат, причому вогонь вівся не з південного, а західного напрямку – з сел. Гольмівський, що знаходиться на іншому боці Світлодарського водосховища на відстані понад 10 км.«, — йдеться у повідомленні.

Наразі, ситуація повністю під контролем українських військових.

Читайте також: Карта АТО: Ситуація на Сході країни станом на 20 липнязагрузка...

Читайте також

Коментарі