Всі осередки займання в Чорнобильській зоні локалізовано — ДСНС

Всі осередки займання в Чорнобильській зоні локалізовано — ДСНС

 ×åðíîáûëüñêîé çîíå ãîðèò 320 ãà ëåñà, 28 àïðåëÿ 2015 ã.  âåäåíèå ñïåöêîìáèíàòà "×åðíîáûëüñêàÿ Ïóùà" âõîäèò òåððèòîðèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 240, 6 òûñ. ãà â ïðåäåëàõ ×åðíîáûëüñêîé çîíû îò÷óæäåíèÿ. 140, 6 òûñ. ãà çàíèìàþò ëåñà. Ïîæàð òóøàò 182 ÷åëîâåêà è 32 åäèíèöû òåõíèêè. Ïðèâëå÷åíû âåðòîëåò Ìè-8 ñ âîäîñëèâíûì óñòðîéñòâîì, "Åâðîêîïòåð" è äâà ïîæàðíûõ ñàìîëåòà ÀÍ-32 Ï. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Всі вогнища загоряння на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» локалізовані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Зараз вже локалізували загоряння трав’яного настилу по всім 6 осередків на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща», а саме поблизу селищ Поліське, Ковшиловка, Глінка, Стара Красниця, Луб’янка та Бички. В районі селищ Поліське і Бички наші підрозділи здійснюються гасіння окремих ділянок трав’яного настилу в межах контрольованого периметра. А також, в районі селищ Глінка, Луб’янка та Ковшиловка проводиться гасінні 4 вогнищ тліючого торфу. Хочу зазначити, що поширення вогню на лісові масиви відсутня», — повідомив Чечоткін.

Читайте також: В столичному гаражі сталася пожежа, троє чоловіків отримали опікизагрузка...

Читайте також