До гасіння пожежі в зоні відчуження залучили літаки

До гасіння пожежі в зоні відчуження залучили літаки

 ×åðíîáûëüñêîé çîíå ãîðèò 320 ãà ëåñà, 28 àïðåëÿ 2015 ã.  âåäåíèå ñïåöêîìáèíàòà "×åðíîáûëüñêàÿ Ïóùà" âõîäèò òåððèòîðèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 240, 6 òûñ. ãà â ïðåäåëàõ ×åðíîáûëüñêîé çîíû îò÷óæäåíèÿ. 140, 6 òûñ. ãà çàíèìàþò ëåñà. Ïîæàð òóøàò 182 ÷åëîâåêà è 32 åäèíèöû òåõíèêè. Ïðèâëå÷åíû âåðòîëåò Ìè-8 ñ âîäîñëèâíûì óñòðîéñòâîì, "Åâðîêîïòåð" è äâà ïîæàðíûõ ñàìîëåòà ÀÍ-32 Ï. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Пожежа в чорнобильській зоні відчуження знаходиться під контролем пожежників, до гасіння залучили літаки. Про це повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає Українська правда.

Він підтвердив, що в зоні відчуження горить суха трава та очерети.

«Але у нас достатньо техніки і людей, щоб тримати усе під контролем. Ми уже зараз залучили навіть пожежні літаки, щоб загасити пожежу», — розповів Чечоткін. За його словами, дати точний прогноз, коли вдасться ліквідувати пожежу, складно, бо на це впливатимуть погодні умови.

Читайте також: У Чорнобилі знову пожежа

 загрузка...

Читайте також